دوره بزرگسالان

دوره ترمیک

شهریه پنجشنبه یا جمعه  شهریه 3 روز در هفته  تعداد جلسات  تعداد ترم  عنوان دوره  Course Book 
219,000 169,000 16 3 Beginner  s
245,000 195,000 16 4 Elementary  e
265,000 215,000 16 4 Pre- Intermediate  pi
285,000 235,000 16 5 Intermediate i
305,000 255,000 16 5 Upper- Intermediate  ui
330000 280000 16 5

Advanced

adv
335,000 285,000 16 6 FCE/CAE  CAE 
290,000 240,000 16 4 IELTS the-official-cambridge-guide-to-ielts 

 

دوره فشرده 

شهریه هر ترم  مدت ترم  تعداد ترم   عنوان دوره 
159,000   2 ماه 3 Beginner 
185,000   2 ماه  4 Elementary 
205,000 2/5 ماه  4 Pre-Intermediate 
225,000 3 ماه  5 Intermediate 
245,000 3ماه  5 Upper-Intermediate 
275,000 4 ماه  6 FCE/ CAE

 

جدول مقایسه ای دوره ترمیک و فشرده

 مدت کل هر دوره فشرده   شهریه هر ترم فشرده   مدت کل هر دوره ترمیک   شهریه هر ترم ترمیک  عنوان دوره 
2 ماه 159000 4/5 ماه 169,000 Beginner 
2 ماه  185000 6 ماه 195,000 Elementary 
2/5 ماه  205000 6 ماه 215,000 Pre-Intermediate 
3 ماه  225000 7/5 ماه 235,000 Intermediate 
3ماه  245000 7/5 ماه  255,000 Upper-Intermediate 
4 ماه  275000 9 ماه  285,000 FCE/CAE/CPE

قیمت ها به تومان می باشد.

   

   تلفن: 66462612

JoomShaper